Main menu

 

Tgender Conference Team
[email protected]

 

 

Conference program
Abstracts
Conference program

 

Round table
Program / Agenda

 

Gender (b)ender
Program / Agenda
 

 

Zagreb info
General info
Conference venue
Hotels
Events
 
 
 
 

 

Liisa Tainio

 

ROD U PRAVILIMA I UPOTREBI FINSKOG JEZIKA

 

Finski jezik pripada uralskoj jezičnoj skupini i može se smatrati rodno neutralnim u pogledu svojih zakona. U finskom jeziku ne postoji gramatički rod i postoji samo jedna, rodno neutralna zamjenica za treće lice jednine. K tome, postoji samo nekoliko imenica koje se po pitanju roda mogu smatrati maskulinima, a danas postoji tendencija odabira rodno neutralnih alternativa mjesto maskulinih oblika. Zbog toga se čini kako govornici/e finskog jezika imaju dobre osnove za transgresiju dvojne rodne kategorizacije pri interakciji i pisanju.

Međutim, čini se kako govornici/e i pisci/spisateljice koji se služe finskim jezikom često rabe lingvističke konstrukcije koje ne pridonose rodnoj transgresiji i jednakosti, čak i kada se namjerno trude koristiti finski jezik na način koji nije rodno označen. Izložit ću primjere upotrebe više ili manje namjernih rodno obilježenih maskulinih oblika i konstrukcija koje se mogu pronaći u govornom i pisanom finskom jeziku. Primjeri govornog finskog osobito su pronađeni u svakodnevnom razgovoru među bračnim partnerima/cama i među učenicima/ama i učiteljima/cama u učionicama. Primjeri pisanog jezika pronađeni su u priručnicima za samopomoć na temu veza i intervjua sa znanstvenicama u finskim novinama i časopisima. Analiza je provedena primjenom metoda analize razgovora i analize diskursa.

Rasprava će se voditi oko činjenice kako se, iako se iz određenog gledišta može smatrati rodno neutralnim jezikom, finski može koristiti na načine koji služe transgresiji uobičajenog stava o rodnoj jednakosti u Finskoj.

 

 

GENDER IN FINNISH LANGUAGE CODE AND USE

 

Finnish is an Uralic language that can be considered gender neutral in terms of its code. There is no grammatical gender in Finnish, and there is only one, gender-neutral pronoun for the 3rd person singular. In addition, there are only a few nouns that can be regarded as generic masculine forms, and nowadays, there seems to be a tendency to choose gender neutral alternatives instead of generic masculine forms. It can be argued that users of the Finnish language are in a good position to speak and write for example in non-sexist ways, in order to support and maintain gender equality in their language use.

However, it seems that the Finnish language speakers and writers often use linguistic constructions that are not formed in respect of gender equality, even when they deliberately try to use Finnish in non-sexist ways. I will present examples of the use of more or less accidental generic masculine forms and constructions found in written and spoken Finnish. The examples of spoken Finnish come especially from everyday conversations between spouses and among students and teachers in classrooms. The examples of written language come from self-help books for relationships and from person interviews of female scientists in Finnish newspapers and magazines .

It will be argued, that even when Finnish can be considered a gender neutral code from a certain point of view, Finnish can be used in ways that transgress against the common agreement of gender equality in Finland.