Main menu

 

Tgender Conference Team
[email protected]

 

 

Conference program
Abstracts
Conference program

 

Round table
Program / Agenda

 

Gender (b)ender
Program / Agenda
 

 

Zagreb info
General info
Conference venue
Hotels
Events
 
 
 
 

 

Zrinjka Glovacki Bernardi

(za Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova / for the Ombudswoman for sex / gender equality )

RODNA PERSPEKTIVA U JAVNOJ I SLUŽBENOJ KOMUNIKACIJI

 

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova predstavlja projekt svoga ureda Rodna perspektiva u javnoj i službenoj komunikaciji kojim želimo otvoriti javnu raspravu o postojećoj jezičnoj normi iz perspektive ustavnosti i zakonitosti. Projekt je zamišljen kao komparativna (njemačko-hrvatska) analiza pravne i sociolingvističke prakse te opravdanosti uvođenja rodno osjetljivog jezika kao norme.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 116/03) i drugih zakona i propisa te u njen djelokrug rada ulazi i ugrađivanje rodno osviještene perspektive u hrvatski jezični standard. Dosadašnje iskustvo rada pravobraniteljice ukazuje na nepostojanje jasnih standarda i politika primjene jezika u službenim nacionalnim dokumentima, a slijedom toga i u javnom komuniciranju.

Projekt bi htio istražiti je li navedena upotreba jezika diskriminatorna i u suprotnosti s ustavnim načelima o ravnopravnosti spolova, s duhom Zakona o ravnopravnosti spolova te međunarodnim konvencijama i standardima. Također želimo našu jezičnu praksu u javnoj i službenoj komunikaciji usporediti s jezičnim standardima onih europskih jezika koji također poznaju gramatičku kategoriju roda (primjerice njemački). Projekt će predstaviti voditeljica projekta prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi.

 

Gender Perspective In Public And Formal/Official Communication

 

Ombudswoman for gender equality is presenting a project from her office Gender perspective in Public And Formal/Official Communication with which we want to open a public debate about present/existing language form from perspecitive of constitutionality and legality. Project is thouht out as a comparative (German-Croatian) analysis of legal and sociolinguistics practice and justification for implementation gender sensitive language as a standard.

Ombudswoman for gender equality monitors administering Law on gender equality (Narodne novine br.116/03) and other laws and directives/regulations. In her scope of work also enters the implementation of gender enlighten perspective in Croatian language standard. Previous work experience ombudswoman indicates at absence of clear standards and political appliance/usage the language in formal/official national documents, and in public communication.

Project would like to explore if above mentioned language usage is discriminatory and in contrast/opposition with gender equality principles and with Law on gender equality and international conventions and standards. Also we want our linguistic practice in public and formal/official communication compare to linguistic standards those European languages which know grammatical categories of gender (e.g. German). Project will be presented by its manager prof.dr.sc. Zrinka Glovacki Bernardi.