Main menu

 

Tgender Conference Team
[email protected]

 

 

Conference program
Abstracts
Conference program

 

Round table
Program / Agenda

 

Gender (b)ender
Program / Agenda
 

 

Zagreb info
General info
Conference venue
Hotels
Events
 
 
 
 

 

Mislava Bertoša

Transgresija spolne/rodne binarnosti kao predmet lingvističkih istraživanja: sasvim površan pregled „stanja stvari“

sažetak

 

Kao polazište u ovom izlaganju poslužile bi dvije činjenice:

  • jezična je transgresija spolne/rodne binarnosti stvarna, raznolika i dobro posvjedočena pojava među određenim skupinama govornika/ca, premda se njezina upotreba (zasad) ne može ostvarivati na svim područjima ljudske komunikacije, nego je najčešće ograničena na domenu privatnosti i neformalne situacije s jedne, te na umjetničke sfere s druge strane;
  • od samih početaka lingvistika se je težila uspostaviti kao deskriptivna znanost koja će opisivati „sve manifestacije ljudskog jezika“ (de Saussure) te se suzdržavati „od toga da predlaže izbor između […] činjenica u ime stanovitih estetskih ili moralnih načela“ (Martinet).

Znanost o jeziku, međutim, ni do danas nije uspjela u cijelosti ostvariti svoj cilj, pa su i ove pojave rijetko bile opisivane i objašnjavane u skladu s tim idejama. Izlaganjem bi se pokušalo obuhvatiti lingvistička područja koja dodiruju pitanja odnosa između jezika i spolnih/rodnih identiteta – sociolingvistika, psiholingvistika, feministička lingvistika, gay i lezbijska lingvistika, queer lingvistika, antropološka lingvistika, analize diskursa, socijalna semiotika – i kraćim pregledom „stanja stvari“ pokazati da su manifestacije jezičnih konstrukcija identiteta koji nadilaze dominantni muško-ženski model u većini spomenutih grana nerijetko marginalizirane, pa i ignorirane, te da je njihovo relativno recentno uključivanje u lingvistička istraživanja zahtijevalo intenzivnije promjene pristupa i perspektiva koje su dovele do konstituiranja sasvim novih grana znanosti o jeziku.

 

 

Transgressing the Sex/Gender Binarism as an Object of Linguistic Research: A Very Brief Overview of the Present Situation

abstract

 

Two facts provide a starting point for this lecture:

 

  • The linguistic transgression of sex/gender binarism is a real, heterogeneous and well confirmed phenomenon among a certain group of speakers, although its usage (for now) cannot be realized in every field of human communication. It is mostly limited to private and informal situations on the one hand and artistic spheres on the other.
  • From the very beginning linguistics has tried to be a descripitive science that would describe 'all manifestations of human language' (de Saussure) and avoid 'choosing amongst (...) facts, in the name of certain aesthetical or moral principles' (Martinet).

 

The science about language, however, could not entirely achieve its aim to this day, so these phenomena were rarely described and explained in accordance with those ideas. This lecture will try to include linguistic fields that touch upon the question of the relationship between language and sex/gender identity- sociolinguistics, psycholinguistics, feminist linguistics, gay and lesbian linguistics, queer linguistics, anthropology linguistics, discourse analyses, social semiotics. In a short review of 'the situation', this lecture will try to show that the manifestations of language construction of identities which surpass the dominant male-female model, are mostly marginalized, and even ignored, in mentioned branches, so their relatively recent inclusion in linguistic research has demanded intensive change of approach and perspectives, which resulted in forming completely new branches of language discipline.